เงื่อนไขและข้อกำหนด

ผู้ใดที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) หรือ "ธนาคาร" ดังต่อไปนี้

  • ธนาคารเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการ พื้นที่ในการประกาศขายรถยนต์แก่สมาชิกเท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกและ รถยนต์ที่ปรากฏในพื้นที่นี้แต่อย่างใด สมาชิกหรือผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ตรวจสอบราคาตลาด และสอบถามรายละเอียดอย่างรอบคอบด้วยวิจารณญาณส่วนบุคคล
  • ธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและ ส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร จากธนาคาร
  • ธนาคารเป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ ในเว็บไซต์นี้ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และ ชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากธนาคาร
  • ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  • เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นธนาคารจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหา ข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่ อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูล โดยตรงเว้นแต่โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ธนาคารได้จากเว็บไซต์นี้ อาจถูกใช้และ ถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของธนาคาร
กรุณาเลือกยี่ห้อรถ
ปิด