สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending)

กรุงศรี ออโต้ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) หรือ RL เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากการดำเนิน ธุรกิจที่ยุติธรรม โปรงใส่ และตอบสนองความต้องการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้

 • การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ (Capability)
  ให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนของลูกค้า โดยพิจารณาอย่าง
  ละเอียดถี่ถ้วน
 • การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน (Offer)
  นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างชัดเจนและโปร่งใส
 • การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (Debt Restructure)
  ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ประสบปัญหาทางการเงินโดยพิจาณาเป็นรายกรณี
 • การให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล (Education)
  สนับสนุนผู้บริโภคและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการ
  เงินส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อยานยนต์
สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ:
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์
โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com